افتخارات

رتبه برتر بورد کشوری در رشته جراحی در سال 1389

پژوهشگر برگزیده در زمینه چاپ مقالات با بالاترین شاخص تاثیرگذاری 1394

استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398

استاد نمونه دانشکده پزشکی شیراز در سال 1398

ایجاد کامنت