مدارک ملی و بین المللی

کورس جراحی سایتوریداکتیو و هایپک از هامبورگ آلمان تحت نظر انجمن جراحی انکولوژی اروپا

کورس درمان ملانوم و سرطان پوست از آتن یونان تحت نظر انجمن جراحی انکولوژی اروپا

وبینار هایپک پروفیلاکتیک در سرطان روده بزرگ تحت نظر انجمن جراحی انکولوژی اروپا

ایجاد کامنت