رتبه برتر بورد کشوری در رشته جراحی در سال 1389
پژوهشگر برگزیده در زمینه چاپ مقالات با بالاترین شاخص تاثیرگذاری 1394
استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398
استاد نمونه دانشکده پزشکی شیراز در سال 1398